Algemene Voorwaarden

April 2019

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op vraag van de Opdrachtgever of Klant Diensten op het gebied van coaching, workshops of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden. De Opdrachtnemer is in deze de Koruvaan en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van al haar Diensten. In het verdere document wordt de Koruvaan als Opdrachtnemer vermeld.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, workshops of aanverwante werkzaamheden.
 3. Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een van de Diensten van de Opdrachtnemer op het gebied van coaching, workshops of aanverwante werkzaamheden.
 4. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 5. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en Overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en diens Klant of Opdrachtgever en voor alle daarmee verbandhoudende voorbereidende en uitvoerende handelingen waarbij door Opdrachtnemer in het kader van haar beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend voor een opdracht, die door Opdrachtnemer gedaan zijn, tenzij anders aangegeven. De opgestelde prijs, inhoud en levertijd in de offerte vervallen na 14 dagen. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd. Om haar moverende redenen mag de Opdrachtnemer desondanks van de opdracht afzien zonder daardoor op welke wijze dan ook schadeplichtig te worden of zijn.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand en is geldig door een aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever of Klant. Opdrachtgever of Klant en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever of Klant en Opdrachtnemer gemaakte afspraak (niet zijnde een offerte) schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever of Klant de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 4. Een Overeenkomst voor een opdracht is geldig wanneer de Opdrachtnemer een voor akkoord getekende en geaccepteerde offerte of Overeenkomst heeft ontvangen van de Opdrachtgever of Klant en/of per mail een akkoord is vastgelegd voor de opdracht.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting.
 2. De Klant en / of Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor het succes en/of het behalen van persoonlijke gestelde doelen en past het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe.
 3. De Diensten van de Opdrachtnemer zijn geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie.
 4. Opdrachtgever of Klant verstrekt op tijd de juiste gegevens die volgens Opdrachtnemer noodzakelijk zijn voor een uitvoering volgens de opdracht. De Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht op te schorten en/of de uit vertraging extra kosten te verhalen op de Opdrachtgever of Klant, indien deze veroorzaakt zijn door het niet tijdig verstrekken van gegevens of onjuiste gegevens.  

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

 1. schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van onjuiste en / of onvolledige verstrekte gegevens door de Klant of Opdrachtgever.
 2. schade aan de zijde van de Klant of Opdrachtgever die voortvloeit uit een fysieke, geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand die niet is terug te leiden naar de diensten van de Opdrachtnemer.
 3. directe of indirecte schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van eigen handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een van de diensten van de Opdrachtnemer.
 4. bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Artikel 6. Betaling en incasso

 1. De Opdrachtgever of Klant is verplicht om binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen via overmaking op de bankrekening van de Opdrachtnemer o.v.v. notanummer, tenzij nadrukkelijk een andere betalingsafspraak is vastgelegd in de Overeenkomst. Betalingen geschieden zonder opdracht of verrekening. Opdrachtnemer is gerechtigd om een voorschot in rekening te brengen alvorens de werkzaamheden aan te vangen.
 2. Als de Klant of Opdrachtgever de nota voor een opdracht niet na twee herinneringen heeft betaald, schakelt de Opdrachtnemer een incassobureau in. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, zijn voor zover de wet dat toestaat geheel voor rekening van Opdrachtgever of de Klant, inclusief de wettelijke rente vanaf de 22e dag na factuurdatum.

Artikel 7. Annuleren en verzetten van de afspraken

De Klant of Opdrachtgever verplicht zich een annulering door te geven aan de Opdrachtnemer middels een schriftelijke aangetekende kennisgeving. De volgende annuleringsvoorwaarden zijn hierbij van toepassing:

Annulering van een Overeenkomst voor een dienst  met een open inschrijving, een basistraject en / of een opdracht op maat

 1. Binnen drie maanden voor aanvang is € 30,- verschuldigd aan administratiekosten.
 2. Binnen vier weken voor aanvang is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.
 3. Het volledige deelnamebedrag is verschuldigd bij annulering binnen 2 weken voor aanvang
 4. Restitutie is niet mogelijk bij tussentijdse beëindiging of bij het niet verschijnen bij de Diensten zoals vastgesteld in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever of Klant en de Opdrachtnemer.

Annulering van een Overeenkomst voor een eenmalige dienst die geen deel uitmaakt van een basistraject en / of een opdracht op maat of een dienst met open inschrijving

 1. De Klant of Opdrachtgever mag tot 24 uur de afspraak afzeggen of verzetten.
 2. De Klant of Opdrachtgever is verplicht de volledige kosten te betalen als de Klant of Opdrachtgever niet op de afspraak verschijnt.
 3. De Klant of Opdrachtgever is verplicht de volledige kosten te betalen als de Opdrachtgever of Klant binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert.

Annulering door Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om Diensten in de Overeenkomst te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een Klant of Opdrachtgever te weigeren.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de Overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk of per mail te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door Opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de Overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 8. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Beëindiging van de Overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
 2. De duur van de Dienst of Diensten zoals vastgelegd in de Overeenkomst tussen Klant of Opdrachtgever en Opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd middels een aangetekende schriftelijke kennisgeving naar elkaar.
 3. Beëindiging van de Overeenkomst kan eenzijdig plaatsvinden door de Opdrachtgever indien deze het niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving of per mail hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 5. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 9. Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever of Klant een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij te trachten dit geschil in overleg op te lossen.