Privacyverklaring

De Koruvaan gaat graag respectvol om met al jouw privacygegevens en houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als je vragen hebt na het lezen van de privacyverklaring, stuur dan een mail naar info@koruvaan.com 

Bedrijfsomschrijving KvK

De Koruvaan biedt groei & bloei activiteiten voor vrouwen uit alle windstreken door middel van kunstzinnige dynamische coaching en creatieve workshops waarbij empowerment en zelfontwikkeling centraal staan. 
Eigenaar:
Verkuijlen, Sandra Johanna Maria
Redemptoristenpad 112, 5211 XS ’s-Hertogenbosch
Kvk nummer 71675671

Definities 

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op vraag van de Opdrachtgever of Klant Diensten op het gebied van coaching, workshops of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring. De Opdrachtnemer is in deze de Koruvaan en gebruikt deze privacyverklaring en de algemene voorwaarden bij het aanbieden van al haar Diensten. In het verdere document wordt de Koruvaan als Opdrachtnemer vermeld.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, workshops of aanverwante werkzaamheden.
 3. Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een van de Diensten van de Opdrachtnemer op het gebied van coaching, workshops of aanverwante werkzaamheden.
 4. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 5. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Verwerking persoonsgegevens 

De Opdrachtnemer verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt en/of omdat je als Klant en/of Opdrachtgever gebruik maakt van een of meerdere Diensten. 

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

 1. Je voor- en achternaam (verplicht)
 2. Je e-mailadres (verplicht)
 3. Je telefoonnummer (indien zelf ingevoerd bij het bericht)
 4. Onderwerp 
 5. Bericht

Het klantendossier bevat het doel en de omschrijving van de Dienst of Diensten, de gesloten Overeenkomst, bijbehorende notities en de factuur. De volgende persoonsgegevens van de Klant of Opdrachtgever worden verwerkt:  

 1. Je voor- en achternaam
 2. Adres, postcode en woonplaats
 3. Je e-mail adres
 4. Je telefoonnummer

Waarom deze gegevens nodig zijn

De Opdrachtnemer verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch, schriftelijk en/of per e-mail contact met je op te kunnen nemen als je dit wenst. Daarnaast gebruikt de Opdrachtnemer jouw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een Overeenkomst tussen jou als Klant en/of Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

De NAW gegevens worden gebruikt om de Overeenkomst en de factuur op te stellen en voor het versturen van post, indien gewenst.

Het doel / de vraag, de omschrijving van de Diensten en bijbehorende aantekeningen zijn nodig om de Diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag van jou als Klant of Opdrachtgever.

Voor de betaling van de Diensten ontvangt je als Klant of Opdrachtgever een factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van de Opdrachtnemer en wordt maximaal 7 jaar bewaard, in verband met de wettelijke financiële verantwoording naar de Belastingdienst. 

Worden je gegevens gedeeld?

De Opdrachtnemer verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een Overeenkomst met jou als Klant of Opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Opdrachtnemer is niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling als vertrouwelijke informatie naar aanleiding van een wettelijke verplichting, wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak persoonsgegevens uit het klantendossier dient door te geven aan derden.

Gegevens bewaren, inzien, aanpassen of verwijdering van persoonsgegevens

Als Klant of Opdrachtgever heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. Verwijdering van gegevens mag alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Een reactie op je verzoek volgt zo snel mogelijk, maar binnen maximaal vier weken. 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De Opdrachtnemer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen Overeenkomst met jou tot stand komt.

Bij beëindiging van een bestaande Overeenkomst worden de gegevens zo lang bewaard als de wet dat eist. Momenteel is dit 10 jaar. Na deze termijn worden ze vernietigd.

De Opdrachtnemer bewaart facturen 7 jaar. 

Beveiliging

De Opdrachtnemer neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De database is beschermd met een wachtwoord en internetgebruik is beveiligd met de firewall Bullguard.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, stuur dan een mail naar info@koruvaan.com Verder kun je gebruik maken van het klachtrecht en dataportabiliteit. 

In kaart brengen websitebezoek

De Opdrachtnemer gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanomiseerd.